Hoppa till innehåll

Stadgar

1 § Ringens namn skall vara BRITTRINGEN.

2 § Ringen har sitt säte i Stockholms län. Kassör och ordförande, var och en för sig, tecknar föreningen.

3 § Ringens ändamål och syfte:

 • Att verka för ökat intresse för den brittiska korthårsrasen och den brittiska långhårsrasen.
 • Att verka för uppfödning av rastypiska, friska och sunda brittergenom att sprida information och erbjuda utbildning för Brittringens medlemmar.
 • Att verka för ett ökat samarbete mellan övriga rasringar i Sverige och övriga Norden.
 • Att propagera för god katthållning.
 • Att stödja och hjälpa nya uppfödare genom att förmedla möjliga mentorskap.
 • Att verka för en god katthållning och sprida information om svensk djurlagstiftning och andra aktuella frågor som berör kattägande


4 § Medlemskap

 • Alla som är kattvänner och som förklarar sig villiga att följa föreningens stadgar och riktlinjer, kan bli medlemmar i Brittringen.
 • Medlemskap erhålles då medlemsavgiften erlagts enligt § 5. Om medlemsavgift betalts under årets sista kvartal omfattar det även nästkommande år.
 • Det åligger varje medlem att säkerställa att föreningen har korrekta kontaktuppgifter.
 • Medlem som genom sitt agerande på ett oetiskt sätt skadar föreningen internt, dess anseende eller dess medlemmar, eller som motarbetar föreningens stadgar, målsättning och/eller syfte, tilldelas en skriftlig varning. Om det inte sker någon förändring kan styrelsen fatta beslut om uteslutning ur föreningen. Beslut om uteslutning och orsaken till detta skickas i rekommenderat brev. Medlem kan därefter inom 14 dagar inkomma med en skriftlig överklagan för behandling vid nästa årsmöte. Avstängning råder till dess att årsmötet avgjort medlemsärendet.
 • Medlem som uteslutits eller självmant lämnat föreningen äger ej rätt att återfå erlagda avgifter.

§ 5 Medlemsavgift

 • Medlemsavgift för huvudmedlem för nästkommande år fastställes av årsmötet.
 • Familjemedlem äger ej rätt att erhålla Brittringens publikationer och har ej rösträtt vid föreningens årsmöte.
 • Provmedlemskap för kattungeköpare är liktydigt med fullvärdigt medlemskap.
 • Medlemsavgift avser kalenderår och ska vara erlagd senast 31/1 för i ifrågavarande år, i annat fall anses medlemskapet avslutat.

§ 6 Årsmöte

Kallelse via mail skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet.
Kallelsen skall även läggas ut på Brittringens hemsida.
Årsmötet skall hållas under första kvartalet.
Frågor väckta av medlemmar och förslag till valberedningen skall vara inlämnade senast en månad före årsmötet.
Årsmöte hålls digitalt så att alla medlemmar, oavsett bostadsort, kan delta.

Följande punkter skall finnas på dagordningen:

1. Mötets öppnande
2. Förslag till dagordning
3. Val av ordförande att leda årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av röstlängd
8. Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat
9. Styrelsens verksamhetsberättelse
10. Disposition av årets resultat
11. Revisorns berättelse
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om årsavgift
14. Val av styrelse enligt följande:

a. ordförande för en tid av två år (jämna år)
b. vice ordförande för en tid av två år ( udda år)
c. sekreterare för en tid av två år ( jämna år)
d. vice sekreterare för en tid av två år ( udda år)
e. kassör för en tid av två år ( udda år)
f. två ledamöter för en tid av vardera ett år

15 Val av funktionärer utanför styrelsen enligt följande:

      a. revisor för en tid av ett år
b. revisorssuppleant för en tid av ett år

16. Val av firmatecknare                                                                                          
17. Val av valberedning (minst två – högst tre ledamöter) för en tid av ett år
18. Frågor väckta av styrelse där beslut ska fattas.
19. Frågor väckta av medlemmar där beslut ska fattas
20. Övriga frågor
21. Beslut om när tagna beslut skall börja gälla
22. Mötets avslutande

7 § Extra årsmöte kan hållas då styrelsen finner det lämpligt. Styrelsen ska kalla till extra årsmöte då revisor eller minst tio (10) medlemmar begär det. Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad och innehålla skälen till begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa ett sådant möte att det kan hållas inom två månader från erhållen begäran.  Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall utgå till medlemmar som anmält sig till årsmötet via mail senast 7 dagar före mötet. Kallelse och föredragningslista skall även läggas ut på hemsidan. Extra årsmöte hålls digitalt så att alla medlemmar, oavsett bostadsort, kan delta.

8 § Vid årsmöte äger varje medlem, som fyllt 18 år och som erlagt årsavgift för gällande år enligt § 4, rösträtt. Samtliga beslut avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförande, om denne är röstberättigad. I annat fall avgör lotten. Röstning genom ombud är ej tillåtet. Familjemedlem äger ej rösträtt.

9 § Endast huvudmedlem i föreningen kan väljas in i styrelsen.

10 § Styrelsens ledamöter som väljs in på årsmötet, skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, samt vice sekreterare, som utses av årsmötet för en tid av två (2) år. Vidare väljs två ledamöter på ett (1) år vardera. Styrelseledamöter avgår växelvis (med undantag för de två ledamöter som väljs på ett år vardera). Avgående styrelseledamöter kan omväljas vid mandattidens utgång. Styrelsen äger rätt att besluta i alla frågor, såvida inte beslutanderätten tillkommer årsmötet.

11 § föreningens övriga funktionärer består av materialförvaltare, webmaster och, om behov finnes, redaktör och redaktionsmedarbetare. Styrelsen utser redaktör, webmaster och materialförvaltare. Redaktören har rätt att utse materialförvaltare.

12 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst fyra (4) ledamöter så fordrar. För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att minst fyra (4) ledamöter är närvarande. Samtliga beslut tages med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid styrelsemöte med endast fyra (4) deltagare krävs att samtliga beslut är enhälliga.

13 § Varje styrelsemöte och årsmöte protokollförs. Protokollen bevaras av sekreteraren och överlämnas till nästa sekreterare vid avgång från posten.

14 § Vid enklare beslut som kräver snabbt avgörande tas telefonbeslut som redovisas i protokoll på kommande styrelsemöte.                     

15 § Föreningens räkenskaper avslutas per 31/12 och skall tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse och protokoll hållas tillgängliga för revisorn, som avger revisionsberättelse med ovan nämnda som underlag.

16 § För ändring av ringens stadgar erfordras beslut därom fattat på två (2) på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Beslut kan tas med enkel majoritet. enkel majoritet.

17 § För ringens upplösande erfordras att beslut därom fattas på två (2) på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och att i kallelsen tillkännagivits att frågan skall tas upp till behandling. Vid dessa årsmöten skall minst 75% av de röstberättigade vara eniga om beslutet. Ringens tillgångar och handlingar och övriga tillhörigheter beslutas om på det sista årsmötet. Tillgångarna och handlingarna skall disponeras för syften som stämmer överens med ringens ändamål.ändamål.