Stadgar

1 § Ringens namn skall vara BRITTRINGEN.

2 § Ringen skall ha sitt säte i kassörens hem. Kassör och ordförande, var och en för sig, tecknar föreningen.

3 § Ringens ändamål:

• Att verka för ökat intresse för de brittiska kort- och långhårsraserna.
• Att verka för uppfödning av rastypiska, friska och sunda brittiska korthårskatter och brittiska långhårskatter, genom att sprida information och erbjuda utbildning för Brittringens medlemmar.
• Att verka för ökat samarbete mellan Brittringens medlemmar.
• Att propagera för god katthållning.


4 § Medlemskap erhålles då medlemsavgiften erlagts.

• Om medlemsavgift betalt under årets sista kvartal omfattar det även nästkommande år.

5 § Medlem upphör då avgift ej erlagts innan årsmötet, eller då medlem uppenbart brutit mot ringens stadgar. Om det senare är fallet meddelar styrelsen medlemmen om anledningen i ett rekommenderat brev. Svaromål skall vara ringens sekreterare tillhanda inom en månad.

6 § Medlemskap som uteslutits eller självmant utgått ur ringen under verksamhetsåret äger ej rätt att återfå erlagd medlemsavgift.

7 § Kallelse till årsmötet via mail eller annat medialt sätt skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar innan. Kallelsen kommer även att läggas ut på Brittringens hemsida. Årsmötet skall hållas under första kvartalet och lämpligen i samband med utställning. Frågor väckta av medlemmar skall vara inlämnade senast en månad inför årsmötet.

Följande punkter skall finnas på dagordningen:

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande att leda mötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om mötet blivit behörigen kallat
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorns berättelse
9. Disposition av årets resultat
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av ordförande
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av revisor och suppleant
14. Frågor väckta av styrelse och revisor
15. Frågor väckta av medlemmar
16. Beslut om årsavgifter för kommande år
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

8 § Extra årsmöte hålles då styrelsen finner det lämpligt eller då minst tio (10) medlemmar, för särskilt angivet ärende, gör skriftlig framställan därom till styrelsen.

9 § Vid varje sammanträde äger varje medlem, som fyllt 15 år och erlagt årsavgift för gällande år enligt 4 §, rösträtt. Samtliga beslut skall tagas med enkel majoritet.

10 § Ringens styrelse skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och vice sekreterare, som utses av årsmötet för en tid av två (2) år. Vidare väljs två suppleanter på ett (1) år vardera. Styrelse samt suppleanter avgår växelvis. Avgående ledamöter kan omväljas vid mandattidens utgång.

Styrelsen äger rätt att besluta i alla frågor, såvida inte beslutanderätten tillkommer årsmötet.

11 § Ringens funktionärer består av materialförvaltare, revisor, revisorssuppleant, webmaster, redaktör och redaktionsmedarbetare. Styrelsen utser redaktör, webmaster och materialförvaltare. Redaktören har rätt att utse redaktionsmedarbetare.

12 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre (3) ordinarie ledamöter så fordrar. Suppleanter bör närvara vid möte, men har endast rösträtt då ordinarie ledamöter ej närvarar. För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att minst tre (3) ordinarie ledamöter är närvarande. Samtliga beslut tages med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid styrelsemöte med endast tre (3) deltagare krävs att samtliga beslut är enhälliga.

13 § Varje styrelsemöte och årsmöte protokollförs. Protokollen bevaras av sekreteraren och överlämnas till nästa sekreterare vid avgång från posten.

14 § Vid enklare beslut som kräver snabbt avgörande tas telefonbeslut som redovisas i protokoll på kommande styrelsemöte.

15 § Föreningens räkenskaper avslutas per 31/12 och skall tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse och protokoll hållas tillgängliga för revisorn, som avger revisionsberättelse med ovan nämnda som underlag.

16 § För ändring av ringens stadgar erfordras beslut därom fattat på två (2) på varandra följande årsmöten. Beslut kan tas med enkel majoritet.

17 § För ringens upplösande erfordras att beslut därom fattas på två (2) på varandra följande årsmöten, och att i kallelsen tillkännagivits att frågan skall tas upp till behandling. Vid dessa årsmöten skall minst 75% av de röstberättigade vara eniga om beslutet. Ringens tillgångar och handlingar och övriga tillhörigheter beslutas om på det sista årsmötet. Tillgångarna och handlingarna skall disponeras för syften som stämmer överens med ringens ändamål.

eanter på ett (1) år vardera. Styrelse samt suppleanter avgår växelvis. Avgående ledamöter kan omväljas vid mandattidens utgång.

Styrelsen äger rätt att besluta i alla frågor, såvida inte beslutanderätten tillkommer årsmötet. 11 § Ringens funktionärer består av materialförvaltare, revisor, revisorssuppleant, webmaster, redaktör och redaktionsmedarbetare. Styrelsen utser redaktör, webmaster och materialförvaltare. Redaktören har rätt att utse redaktionsmedarbetare. 12 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre (3) ordinarie ledamöter så fordrar. Suppleanter bör närvara vid möte, men har endast rösträtt då ordinarie ledamöter ej närvarar. För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att minst tre (3) ordinarie ledamöter är närvarande. Samtliga beslut tages med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid styrelsemöte med endast tre (3) deltagare krävs att samtliga beslut är enhälliga. 13 § Varje styrelsemöte och årsmöte protokollförs. Protokollen bevaras av sekreteraren och överlämnas till nästa sekreterare vid avgång från posten. 14 § Vid enklare beslut som kräver snabbt avgörande tas telefonbeslut som redovisas i protokoll på kommande styrelsemöte. 15 § Föreningens räkenskaper avslutas per 31/12 och skall tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse och protokoll hållas tillgängliga för revisorn, som avger revisionsberättelse med ovan nämnda som underlag. 16 § För ändring av ringens stadgar erfordras beslut därom fattat på två (2) på varandra följande årsmöten. Beslut kan tas med enkel majoritet. 17 § För ringens upplösande erfordras att beslut därom fattas på två (2) på varandra följande årsmöten, och att i kallelsen tillkännagivits att frågan skall tas upp till behandling. Vid dessa årsmöten skall minst 75% av de röstberättigade vara eniga om beslutet. Ringens tillgångar och handlingar och övriga tillhörigheter beslutas om på det sista årsmötet. Tillgångarna och handlingarna skall disponeras för syften som stämmer överens med ringens ändamål.